PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

PROJEKTY

 • Rok realizacji: 2006

  TYTUŁ PROJEKTU

  „Sandomierski szlak jabłkowy stymulatorem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”

  REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

  FINANSOWANIE

  Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu oraz Świętokrzyski Ośrodek

  Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze”.

   

  Kluczowe działania prowadzone w ramach projektu to:

  • realizacja filmu o szlaku jabłkowym,

  • opracowanie i wydanie ulotki o szlaku jabłkowym,

  • wykonanie materiałów reklamowych (z logo szlaku),

  • konferencja pt. „Sandomierski szlak jabłkowy szansą na rozwój przedsiębiorczości wiejskiej”.

  Projekt współfinansowany przez fundusz współpracy ze środków projektu Agrinpol,

  a realizowany na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

   

  TYTUŁ PROJEKTU

  „Turystyka – wspólna sprawa”

  REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

  FINANSOWANIE

  Realizacja Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu

  „Centrum Ogrodnicze”

   

  Kluczowe działania prowadzone w ramach projektu to:

  • szkolenia i doradztwo podzielone na trzy zasadnicze komponenty:

    - współpraca sieciowa,

    - zarządzanie turystyką,

    - szkolenia językowe,

  • strona internetowa.

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

   

 • Rok realizacji: 2009

  TYTUŁ PROJEKTU

  Konkurs Fotograficzny „Moje korzenie ogrodnicze”

  REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

  FINANSOWANIE

  Przy realizacji projektu i późniejszym tworzeniu „Izby Tradycji Ogrodniczej” Stowarzyszenie współpracowało

  z Urzędem Gminy w Obrazowie i Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze”

   

  Kluczowe działania prowadzone w ramach projektu to:

  • zorganizowanie konkursu fotograficznego pt. „Moje korzenie ogrodnicze”, dzięki któremu zgromadzone zostaną

    zdjęcia nawiązujące do tradycji ogrodniczych na Ziemi Sandomierskiej,

  • skatalogowanie zbiorów w celu udostępnienia ich zwiedzającym,

  • integracja międzypokoleniowa,

  • pokazanie wizerunku Ziemi Sandomierskiej jako regionu atrakcyjnego turystycznie,

  • zaangażowanie lokalnej społeczności w tworzenie „Izby tradycji ogrodniczej”

  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

   

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2009 r.

  TYTUŁ PROJEKTU

  Konkurs „Moje korzenie ogrodnicze” – kronika rodzinna

  REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

  FINANSOWANIE

  Przy realizacji projektu i późniejszym tworzeniu „Izby Tradycji Ogrodniczej” Stowarzyszenie współpracowało

  z Urzędem Gminy w Obrazowie i Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze”.

   

  Kluczowe działania prowadzone w ramach projektu to:

  • zorganizowanie konkursu pt. „Moje korzenie ogrodnicze” – kronika rodzinna, dzięki którym zebrane zostaną

    eksponaty, zdjęcia, stare zapiski i dokumenty niezbędne do stworzenia „Izby tradycji ogrodniczej” na trasie

    „Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego”,

  • stworzenie kroniki tradycji ogrodniczej na Ziemi Sandomierskiej,

  • stworzenie nowatorskiego punktu dydaktycznego na trasie szlaku, z którego korzystać będą dzieci i młodzież

    z województwa i całego kraju,

  • zaangażowanie miejscowej społeczności w działania mające na celu zachowanie tradycji ogrodniczej.

  Fundacja J&S Pro Bono Poloniae

  Program dla kultury

   

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2009 r.

  TYTUŁ PROJEKTU

  „Izba Tradycji Ogrodniczej na szlaku jabłkowym”

  REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

  FINANSOWANIE

  Umowa trójstronna między:

  1. Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy”

  2. Urząd Gminy Obrazów

  3. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

   

  Kluczowe działania prowadzone w ramach projektu to:

  • remont i adaptacja części pomieszczeń w starej szkole podstawowej w Obrazowie z przeznaczeniem na

    „Izbę tradycji ogrodniczej”,

  • zachowanie wartości kulturowych związanych z ogrodnictwem na Ziemi Sandomierskiej oraz pokazanie

    sandomierskiej wsi jako miejsca atrakcyjnego dla turystów,

  • umocnienie poczucia tożsamości mieszkańców wsi i małych miasteczek powiatu sandomierskiego,

  • aktywizowanie okolicznych mieszkańców do działań nad organizacją, rozwojem, promocją turystyki wiejskiej.

  Świętokrzyski Program Odnowy Wsi

  w formie Konkursu Przedsięwzięć

  Realizowany przez

  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

  TYTUŁ PROJEKTU

  „Papierówkowe szaleństwo” – warsztaty kulinarne

  REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

  FINANSOWANIE

  Partnerami projektu byli:

  Szkoła Podstawowa w Obrazowie, Gospodarstwo Agroturystyczne „Wojtasówka”, Firma Handlowo – Przemysłowa Megawita oraz Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział

  w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze”.

   

  Kluczowe działania prowadzone w ramach projektu to:

  • zorganizowanie warsztatów przygotowywania tradycyjnych potraw z jabłkiem jako motywem przewodnim,

  • dotarcie do członków lokalnej społeczności, którzy posiadają przepisy na tradycyjne potrawy przekazywane

    z pokolenia na pokolenie,

  • przeprowadzenie konkursu tradycyjnych potraw połączonego z degustacją produktów podczas

    X Wojewódzkiego Święta Jabłkobrania w Obrazowie,

  • wydanie broszury pokonkursowej , zawierającej spis tradycyjnych przepisów potraw z jabłkiem i ich fotografii.

  Program „Działaj lokalnie VI”

   

  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu

 • Rok realizacji: 2010

  TYTUŁ PROJEKTU

  Konkurs plastyczny „Moje korzenie ogrodnicze – oczami dziecka”

  REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

  FINANSOWANIE

  Partnerami projektu byli:

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział

  w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze” oraz

  Szkoła Podstawowa w Kleczanowie i Obrazowie

   

  Kluczowe działania prowadzone w ramach projektu to:

  • przeprowadzenie konkursu plastycznego pt. „Moje korzenie ogrodnicze – oczami dziecka”, zorganizowanie

    1-dniowego wernisażu prezentującego prace konkursowe, podczas którego przedstawiony zostanie wizerunek

     Ziemi Sandomierskiej jako regionu atrakcyjnego turystycznie,

  • zaangażowanie miejscowej społeczności w działania mające na celu zachowanie tradycji ogrodniczej i wzrost

    znaczenia organizacji pozarządowych w świadomości mieszkańców.

  Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

  TYTUŁ PROJEKTU

   „Razem możemy więcej”

  REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

  FINANSOWANIE

  Projekt realizowany w  partnerstwie z Akademią Kobiet Twórczych AKT

  Priorytet: Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie

  Obszar wsparcia: Rozwój potencjału organizacji pozarządowych

   

  Kluczowe działania prowadzone w ramach projektu to:

  • cykl szkoleń księgowo-finansowych, prawnych, komputerowych,

  • doradztwo prawne i księgowe,

  • wyjazd studyjny,

  • sesja planowania strategicznego.

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

   

  Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

  TYTUŁ PROJEKTU

  ”Wspomnień czar”

  REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

  FINANSOWANIE

  Partnerami projektu byli:

  Firma Handlowo – Przemysłowa Megawita oraz Gospodarstwo Agroturystyczne „Wojtasówka”.

   

  Kluczowe działania prowadzone w ramach projektu to:

  • integracja międzypokoleniowa mieszkańców miejscowości Obrazów i Kleczanów,

  • zaangażowanie i wyrabianie wśród młodego pokolenia potrzeby obcowania z kulturą i sztuką oraz rozwijanie

    wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych,

  • doskonalenie warsztatu malarskiego uczestników konkursu i pogłębienia wiedzy o rodzinnych tradycjach

    ogrodniczych i sadowniczych,

  • powstanie stałej ekspozycji w „Izbie tradycji ogrodniczej” przedstawiającej ogrodnictwo i sadownictwo Ziemi

    sandomierskiej oczami dziecka.

  Program „Działaj Lokalnie VII”

  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności PAFW realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce ARFP

 • Rok realizacji: 2011/2012

  TYTUŁ PROJEKTU

  „Gospodarstwa winiarskie na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym”

  REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

  FINANSOWANIE

  Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy” w partnerstwie z Urzędem Miasta w Sandomierzu.

   

  Kluczowe działania prowadzone w ramach projektu to:

  • utworzenie sandomierskiego szlaku winiarskiego,

  • wydanie ulotki nowo powstałego szlaku.

  Program „Działaj Lokalnie”

  Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu.

 • Rok realizacji: 2012/2013

  TYTUŁ PROJEKTU

  Góry świętokrzyskie naszą przyszłością „Gmina Dwikozy w partnerstwie ze środowiskiem”

  REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

  FINANSOWANIE

  Projekt zakładał szereg działań zorientowanych wokół środowiska, w którym żyją i pracują mieszkańcy Gminy – czyli wokół dobra wspólnego, o które musimy dbać. Zrealizowano m.in. cykl działań edukacyjnych

  z zakresu ekologii oraz wzmocnienia poczucia tożsamości lokalnej, inwentaryzację i sprzątanie dzikich wysypisk śmieci oraz działania z zakresu wykorzystania potencjału turystycznego gminy.

   

  Partnerstwo na terenie gminy Dwikozy tworzą:

  • Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu (lider)

  • Urząd Gminy w Dwikozach,

  • Biblioteka Publiczna w Dwikozach,

  • Publiczne Gimnazjum w Dwikozach,

  • Stowarzyszenie Pamięci Zawiszy Czarnego Herbu Sulima z Garbowa,

  Stowarzyszenie Sandomierski Szlak Jabłkowy,

  • Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Góry Wysokie,

  • Grupa Hotelowo – Turystyczna Santur,

  • Lokalna Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”,

  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Sandomierzu.

  Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

   

  Program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji i rozwoju. Podprogram: Rozwój Lokalny; Dotacje i granty. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię

  w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami

  członkowskimi UE

 • Rok realizacji: 2013

  TYTUŁ PROJEKTU

  „Źródło Tradycji Ogrodniczej”

  REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

  FINANSOWANIE

  Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy” w partnerstwie z Urzędem Gminy Obrazów,

  Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach O/Sandomierz „Centrum Ogrodnicze” oraz Stowarzyszeniem Akademia Kobiet Twórczych AKT.

   

  Zadania zrealizowane:

  • zebrano eksponaty (m.in. przedmioty gospodarcze, narzędzia i sprzęt ogrodniczy) oraz materiały źródłowe

    (różne materiały informacyjne, stare zdjęcia, rękopisy) dotyczące wieloletnich tradycji ogrodniczych

    na Ziemi Sandomierskiej,

  • adoptowano nową salę wystawienniczą w budynku Izby Tradycji Ogrodniczej w Obrazowie,

  • przygotowano galerię zdjęć starych odmian jabłoni,

  • opracowano i wydano materiały promocyjne o Izbie,

  • zorganizowano „Dni Otwarte” w Izbie 15 i 16 grudnia 2013 roku (integracja międzypokoleniowa).

  Program Działaj Lokalnie 2013 Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu

 • Rok realizacji: 2013/2014

  TYTUŁ PROJEKTU

  „Na sandomierskim szlaku – promocja Ziemi Sandomierskiej w oparciu o 50 atrakcji

  pięciu szlaków turystycznych Stowarzyszenia Sandomierski Szlak Jabłkowy (SSJ)

  zlokalizowanych w powiecie sandomierskim”

  REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

  FINANSOWANIE

  Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy” w partnerstwie z Sandomierskim  Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego Lokalna Grupa Działania.

   

  Projekt „Na sandomierskim szlaku” jest przedsięwzięciem wzmacniającym współpracę 35 członków Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego, 10 samorządów  oraz 30 lokalnych instytucji,  organizacji i osób z terenu powiatu sandomierskiego w oparciu o wypracowanie wspólnych narzędzi promocji regionu bazujących na 50 atrakcjach zlokalizowanych na 5-ciu wytypowanych szlakach SSJ to jest na szlaku: agroturystycznym, winiarskim, artystycznym, apetycznym oraz aktywnym.

  Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej