PROJEKTY

Rok realizacji: 2006

TYTUŁ PROJEKTU

„Sandomierski szlak jabłkowy stymulatorem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”

REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

FINANSOWANIE

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu oraz Świętokrzyski Ośrodek

Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze”.

 

Kluczowe działania prowadzone w ramach projektu to:

• realizacja filmu o szlaku jabłkowym,

• opracowanie i wydanie ulotki o szlaku jabłkowym,

• wykonanie materiałów reklamowych (z logo szlaku),

• konferencja pt. „Sandomierski szlak jabłkowy szansą na rozwój przedsiębiorczości wiejskiej”.

Projekt współfinansowany przez fundusz współpracy ze środków projektu Agrinpol,

a realizowany na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

 

TYTUŁ PROJEKTU

„Turystyka – wspólna sprawa”

REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

FINANSOWANIE

Realizacja Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu

„Centrum Ogrodnicze”

 

Kluczowe działania prowadzone w ramach projektu to:

• szkolenia i doradztwo podzielone na trzy zasadnicze komponenty:

  - współpraca sieciowa,

  - zarządzanie turystyką,

  - szkolenia językowe,

• strona internetowa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Rok realizacji: 2009

TYTUŁ PROJEKTU

Konkurs Fotograficzny „Moje korzenie ogrodnicze”

REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

FINANSOWANIE

Przy realizacji projektu i późniejszym tworzeniu „Izby Tradycji Ogrodniczej” Stowarzyszenie współpracowało

z Urzędem Gminy w Obrazowie i Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze”

 

Kluczowe działania prowadzone w ramach projektu to:

• zorganizowanie konkursu fotograficznego pt. „Moje korzenie ogrodnicze”, dzięki któremu zgromadzone zostaną

  zdjęcia nawiązujące do tradycji ogrodniczych na Ziemi Sandomierskiej,

• skatalogowanie zbiorów w celu udostępnienia ich zwiedzającym,

• integracja międzypokoleniowa,

• pokazanie wizerunku Ziemi Sandomierskiej jako regionu atrakcyjnego turystycznie,

• zaangażowanie lokalnej społeczności w tworzenie „Izby tradycji ogrodniczej”

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2009 r.

TYTUŁ PROJEKTU

Konkurs „Moje korzenie ogrodnicze” – kronika rodzinna

REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

FINANSOWANIE

Przy realizacji projektu i późniejszym tworzeniu „Izby Tradycji Ogrodniczej” Stowarzyszenie współpracowało

z Urzędem Gminy w Obrazowie i Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze”.

 

Kluczowe działania prowadzone w ramach projektu to:

• zorganizowanie konkursu pt. „Moje korzenie ogrodnicze” – kronika rodzinna, dzięki którym zebrane zostaną

  eksponaty, zdjęcia, stare zapiski i dokumenty niezbędne do stworzenia „Izby tradycji ogrodniczej” na trasie

  „Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego”,

• stworzenie kroniki tradycji ogrodniczej na Ziemi Sandomierskiej,

• stworzenie nowatorskiego punktu dydaktycznego na trasie szlaku, z którego korzystać będą dzieci i młodzież

  z województwa i całego kraju,

• zaangażowanie miejscowej społeczności w działania mające na celu zachowanie tradycji ogrodniczej.

Fundacja J&S Pro Bono Poloniae

Program dla kultury

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2009 r.

TYTUŁ PROJEKTU

„Izba Tradycji Ogrodniczej na szlaku jabłkowym”

REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

FINANSOWANIE

Umowa trójstronna między:

1. Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy”

2. Urząd Gminy Obrazów

3. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

 

Kluczowe działania prowadzone w ramach projektu to:

• remont i adaptacja części pomieszczeń w starej szkole podstawowej w Obrazowie z przeznaczeniem na

  „Izbę tradycji ogrodniczej”,

• zachowanie wartości kulturowych związanych z ogrodnictwem na Ziemi Sandomierskiej oraz pokazanie

  sandomierskiej wsi jako miejsca atrakcyjnego dla turystów,

• umocnienie poczucia tożsamości mieszkańców wsi i małych miasteczek powiatu sandomierskiego,

• aktywizowanie okolicznych mieszkańców do działań nad organizacją, rozwojem, promocją turystyki wiejskiej.

Świętokrzyski Program Odnowy Wsi

w formie Konkursu Przedsięwzięć

Realizowany przez

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

TYTUŁ PROJEKTU

„Papierówkowe szaleństwo” – warsztaty kulinarne

REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

FINANSOWANIE

Partnerami projektu byli:

Szkoła Podstawowa w Obrazowie, Gospodarstwo Agroturystyczne „Wojtasówka”, Firma Handlowo – Przemysłowa Megawita oraz Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział

w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze”.

 

Kluczowe działania prowadzone w ramach projektu to:

• zorganizowanie warsztatów przygotowywania tradycyjnych potraw z jabłkiem jako motywem przewodnim,

• dotarcie do członków lokalnej społeczności, którzy posiadają przepisy na tradycyjne potrawy przekazywane

  z pokolenia na pokolenie,

• przeprowadzenie konkursu tradycyjnych potraw połączonego z degustacją produktów podczas

  X Wojewódzkiego Święta Jabłkobrania w Obrazowie,

• wydanie broszury pokonkursowej , zawierającej spis tradycyjnych przepisów potraw z jabłkiem i ich fotografii.

Program „Działaj lokalnie VI”

 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu

Rok realizacji: 2010

TYTUŁ PROJEKTU

Konkurs plastyczny „Moje korzenie ogrodnicze – oczami dziecka”

REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

FINANSOWANIE

Partnerami projektu byli:

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział

w Sandomierzu „Centrum Ogrodnicze” oraz

Szkoła Podstawowa w Kleczanowie i Obrazowie

 

Kluczowe działania prowadzone w ramach projektu to:

• przeprowadzenie konkursu plastycznego pt. „Moje korzenie ogrodnicze – oczami dziecka”, zorganizowanie

  1-dniowego wernisażu prezentującego prace konkursowe, podczas którego przedstawiony zostanie wizerunek

   Ziemi Sandomierskiej jako regionu atrakcyjnego turystycznie,

• zaangażowanie miejscowej społeczności w działania mające na celu zachowanie tradycji ogrodniczej i wzrost

  znaczenia organizacji pozarządowych w świadomości mieszkańców.

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

TYTUŁ PROJEKTU

 „Razem możemy więcej”

REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

FINANSOWANIE

Projekt realizowany w  partnerstwie z Akademią Kobiet Twórczych AKT

Priorytet: Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie

Obszar wsparcia: Rozwój potencjału organizacji pozarządowych

 

Kluczowe działania prowadzone w ramach projektu to:

• cykl szkoleń księgowo-finansowych, prawnych, komputerowych,

• doradztwo prawne i księgowe,

• wyjazd studyjny,

• sesja planowania strategicznego.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

TYTUŁ PROJEKTU

”Wspomnień czar”

REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

FINANSOWANIE

Partnerami projektu byli:

Firma Handlowo – Przemysłowa Megawita oraz Gospodarstwo Agroturystyczne „Wojtasówka”.

 

Kluczowe działania prowadzone w ramach projektu to:

• integracja międzypokoleniowa mieszkańców miejscowości Obrazów i Kleczanów,

• zaangażowanie i wyrabianie wśród młodego pokolenia potrzeby obcowania z kulturą i sztuką oraz rozwijanie

  wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych,

• doskonalenie warsztatu malarskiego uczestników konkursu i pogłębienia wiedzy o rodzinnych tradycjach

  ogrodniczych i sadowniczych,

• powstanie stałej ekspozycji w „Izbie tradycji ogrodniczej” przedstawiającej ogrodnictwo i sadownictwo Ziemi

  sandomierskiej oczami dziecka.

Program „Działaj Lokalnie VII”

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności PAFW realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce ARFP

Rok realizacji: 2011/2012

TYTUŁ PROJEKTU

„Gospodarstwa winiarskie na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym”

REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

FINANSOWANIE

Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy” w partnerstwie z Urzędem Miasta w Sandomierzu.

 

Kluczowe działania prowadzone w ramach projektu to:

• utworzenie sandomierskiego szlaku winiarskiego,

• wydanie ulotki nowo powstałego szlaku.

Program „Działaj Lokalnie”

Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu.

Rok realizacji: 2012/2013

TYTUŁ PROJEKTU

Góry świętokrzyskie naszą przyszłością „Gmina Dwikozy w partnerstwie ze środowiskiem”

REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

FINANSOWANIE

Projekt zakładał szereg działań zorientowanych wokół środowiska, w którym żyją i pracują mieszkańcy Gminy – czyli wokół dobra wspólnego, o które musimy dbać. Zrealizowano m.in. cykl działań edukacyjnych

z zakresu ekologii oraz wzmocnienia poczucia tożsamości lokalnej, inwentaryzację i sprzątanie dzikich wysypisk śmieci oraz działania z zakresu wykorzystania potencjału turystycznego gminy.

 

Partnerstwo na terenie gminy Dwikozy tworzą:

• Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu (lider)

• Urząd Gminy w Dwikozach,

• Biblioteka Publiczna w Dwikozach,

• Publiczne Gimnazjum w Dwikozach,

• Stowarzyszenie Pamięci Zawiszy Czarnego Herbu Sulima z Garbowa,

Stowarzyszenie Sandomierski Szlak Jabłkowy,

• Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Góry Wysokie,

• Grupa Hotelowo – Turystyczna Santur,

• Lokalna Organizacja Turystyczna „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”,

• Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Sandomierzu.

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

 

Program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji i rozwoju. Podprogram: Rozwój Lokalny; Dotacje i granty. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię

w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami

członkowskimi UE

Rok realizacji: 2013

TYTUŁ PROJEKTU

„Źródło Tradycji Ogrodniczej”

REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

FINANSOWANIE

Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy” w partnerstwie z Urzędem Gminy Obrazów,

Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach O/Sandomierz „Centrum Ogrodnicze” oraz Stowarzyszeniem Akademia Kobiet Twórczych AKT.

 

Zadania zrealizowane:

• zebrano eksponaty (m.in. przedmioty gospodarcze, narzędzia i sprzęt ogrodniczy) oraz materiały źródłowe

  (różne materiały informacyjne, stare zdjęcia, rękopisy) dotyczące wieloletnich tradycji ogrodniczych

  na Ziemi Sandomierskiej,

• adoptowano nową salę wystawienniczą w budynku Izby Tradycji Ogrodniczej w Obrazowie,

• przygotowano galerię zdjęć starych odmian jabłoni,

• opracowano i wydano materiały promocyjne o Izbie,

• zorganizowano „Dni Otwarte” w Izbie 15 i 16 grudnia 2013 roku (integracja międzypokoleniowa).

Program Działaj Lokalnie 2013 Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu

Rok realizacji: 2013/2014

TYTUŁ PROJEKTU

„Na sandomierskim szlaku – promocja Ziemi Sandomierskiej w oparciu o 50 atrakcji

pięciu szlaków turystycznych Stowarzyszenia Sandomierski Szlak Jabłkowy (SSJ)

zlokalizowanych w powiecie sandomierskim”

REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

FINANSOWANIE

Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy” w partnerstwie z Sandomierskim  Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego Lokalna Grupa Działania.

 

Projekt „Na sandomierskim szlaku” jest przedsięwzięciem wzmacniającym współpracę 35 członków Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego, 10 samorządów  oraz 30 lokalnych instytucji,  organizacji i osób z terenu powiatu sandomierskiego w oparciu o wypracowanie wspólnych narzędzi promocji regionu bazujących na 50 atrakcjach zlokalizowanych na 5-ciu wytypowanych szlakach SSJ to jest na szlaku: agroturystycznym, winiarskim, artystycznym, apetycznym oraz aktywnym.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Rok realizacji: 2018

TYTUŁ PROJEKTU

„Owoce, Zdrowie i Śpiew”/Działaj Lokalnie 2018

REALIZACJA SAMODZIELNIE / PARTNERSTWO

FINANSOWANIE

Kluczowe działania prowadzone w ramach projektu to:

 

• 3 warsztaty edukacyjno-artystyczne dladzieci, młodzieży, rodziców i dziadków,

• wykonane prace plastyczne prezentujące owoce naszego regionu z opisem zawartości składników

odżywczych i ich wpływu na zdrowie i poziom energii pełniące funkcję infografik

• opracowany  mini śpiewniczka z utworami patriotycznymi i ludowymi oraz przepisami soków i musów,

• zakupione 2 urządzenia -sokowytłaczarkę i blender molekularny do przygotowywania zdrowych soków i musów

• nakręcony filmik projektowy

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu.